สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


ลำดับเลขที่ มตช.ชื่อมาตรฐานรายละเอียด
  
8137100-2565เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน - คำศัพท์
8237101-2565การพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชน - ระบบการจัดการสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการใช้
8337104-2565เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน - การแปรรูปเมืองของเรา - ข้อแนะนำสำหรับการนำ ISO 37101 ไปปฏิบัติในท้องถิ่น
8410013-2565ระบบการบริหารงานคุณภาพ - แนวทางสำหรับเอกสารสารสนเทศ
8517030-2566การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับเครื่องหมายการรับรองความสอดคล้องของบุคคลที่สาม
8617032-2566การตรวจสอบและรับรอง - แนวทางและตัวอย่างของรูปแบบการรับรองสำหรับ การรับรองกระบวนการ
8717067-2566การตรวจสอบและรับรอง - พื้นฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์และแนวทางสำหรับรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์
8822003 เล่ม 1-2566ความปลอดภัยอาหาร - ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรอง ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
8922003 เล่ม 2-2566ความปลอดภัยอาหาร - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยประเมินและให้การรับรอง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ รวมถึงให้การตรวจประเมินระบบความปลอดภัยอาหาร
9027001-2566ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้อง ความเป็นส่วนตัว - ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ - ข้อกำหนด
9127002-2566ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้อง ความเป็นส่วนตัว - การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
9227005-2566ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้อง ความเป็นส่วนตัว - ข้อแนะนำในการประเมินความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ
9337122-2566เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัดสำหรับเมืองอัจฉริยะ
9437123-2566เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัดสำหรับเมืองพร้อมคืนสภาพ
9514020-2566ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมและโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์ - หลักการและข้อกำหนดทั่วไป
9614021-2566ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศ - การประกาศรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2)
9714026-2566ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศ - หลักการ ข้อกำหนด และแนวทางสำหรับการสื่อสารข้อมูลฟุตพรินต์
9814027-2566ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศ - การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์
9914029-2566ถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อมและโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์ - การยอมรับร่วมของคำประกาศด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมการสื่อสารฟุตพรินต์
10017000-2566การตรวจสอบและรับรอง - คำศัพท์และหลักการทั่วไป