สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


ลำดับเลขที่ มตช.ชื่อมาตรฐานรายละเอียด
  
615643-2564การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - ข้อกำหนดและแนวทางเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
629-2565การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติกและการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล-ข้อกำหนด
6314016-2565การจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางการรับรองรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
6414031-2565การจัดการสิ่งแวดล้อม - การประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม - แนวทาง
6514033-2565การจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ - แนวทางและตัวอย่าง
6614053-2565การจัดการสิ่งแวดล้อม - บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ - ข้อแนะนำสำหรับการแบ่งการดำเนินการเป็นระยะในองค์กร
6710004-2565การบริหารงานคุณภาพ - ความพึงพอใจของลูกค้า - แนวทางการติดตามผลและการวัดผล
6810005-2565การบริหารงานคุณภาพ - แนวทางสำหรับแผนคุณภาพ
6910006-2565การบริหารงานคุณภาพ - แนวทางการบริหารงานคุณภาพในโครงการ
7010007-2565การบริหารงานคุณภาพ - แนวทางสำหรับการจัดการโครงแบบ (Configuration)
7110018-2565การบริหารงานคุณภาพ - ข้อแนะนำสำหรับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
7237301-2565ระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - ข้อกำหนดพร้อมคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
7331022-2565การบริหารความเสี่ยง - แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
7425551-2565สังคมผู้สูงอายุ - ข้อกำหนดทั่วไปและแนวทางสำหรับองค์กรที่มีผู้ทำหน้าที่ดูแล
7520387-2565เทคโนโลยีชีวภาพ - ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับกระบวนการจัดการวัสดุทางชีวภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7622316-2565ความมั่นคงปลอดภัยและการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ - การฟื้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์กร - หลักการและคุณลักษณะ
7722320-2565ความมั่นคงปลอดภัยและการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ - แนวทางสำหรับการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ
7822395-2565ความมั่นคงปลอดภัยและการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ - การฟื้นคืนสู่สภาวะปกติของชุมชน - แนวทางสำหรับสนับสนุนบุคคลเปราะบางในสถานการณ์ฉุกเฉิน
7910-2565การจัดการเพื่อมุ่งสู่การฝังกลบกากอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ - ข้อกำหนด
8014024-2565ฉลากสิ่งแวดล้อมและคำประกาศสิ่งแวดล้อม - ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 - หลักการและขั้นตอนการดำเนินการ