สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


ลำดับเลขที่ มตช.ชื่อมาตรฐานรายละเอียด
  
213 เล่ม 1-2563กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 1 การจัดการทั่วไป
223 เล่ม 2-2563กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 2 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ กิจการคลังสินค้า
233 เล่ม 3-2563กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 3 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกิจการไซโล
243 เล่ม 4-2563กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 4 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกิจการห้องเย็น
254-2564การจัดการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
265-2564ความปลอดภัยของสังคม-การจัดการภาวะฉุกเฉิน-ข้อแนะนำสำหรับรหัสสีเพื่อการเตือนภัย
276-2564การประเมินและการจัดการความเสี่ยงสำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่เย็น
287-2564ข้อกำหนดด้านการยศาสตร์สำหรับการทำงานในสำนักงานด้วยจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์
298-2564ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดทำฐานข้อมูลการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์
3045005-2564การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3119011-2562แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ
322 เล่ม 2-2564ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เล่ม 2 ข้อกำหนด
3317679-2564การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาเพื่อสุขภาพ - ข้อกำหนดการบริการ
3422301-2564ความมั่นคงปลอดภัยและการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ-ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกำหนด
3550004-2564ระบบการจัดการพลังงาน - แนวทางสำหรับการนำไปปฏิบัติ การบำรุงรักษา และการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
3614065-2564หลักการทั่วไปและข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
3714064 เล่ม 3-2564ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 3 ข้อกำหนดและข้อแนะนำ สำหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
3817029-2564การตรวจสอบและรับรอง - หลักการทั่วไปและข้อกำหนด สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ
399004-2562การบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน
4014064 เล่ม 2-2564ก๊าซเรือนกระจก เล่ม 2 ข้อกำหนดและข้อแนะนำในระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ และการรายงาน การลดการปล่อยหรือการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก