สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


ลำดับเลขที่ มตช.ชื่อมาตรฐานรายละเอียด
  
11-2561ข้อปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศ
250007-2561การให้บริการด้านพลังงาน - แนวทางสำหรับการประเมินและการปรับปรุงการให้บริการด้านพลังงานแก่ผู้ใช้
314067-2562การตรวจสอบและรับรอง - ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ
417021-2-2562การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
517021-3-2562การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
622000-2562ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
721426-2562การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ
850001-2562ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
92-2562แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร
1013485-2562เครื่องมือแพทย์ - ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนดเพื่อการกำกับดูแล
1114064 เล่ม 1-2562ก๊าซเรือนกระจก - เล่ม 1 ข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กร สำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
1231000-2562การบริหารความเสี่ยง - แนวทาง
1327701-2563เทคนิคความมั่นคงปลอดภัย - ส่วนขยายของ ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27002 สำหรับการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล - ข้อกำหนดและข้อแนะนำ
1427006-2563เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคความมั่นคงปลอดภัย -ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรอง ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
1531010-2563การบริหารความเสี่ยง - เทคนิคการประเมินความเสี่ยง
1614090-2563การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - หลักการ ข้อกำหนด และแนวทาง
1720611-2563การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย - แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อความยั่งยืน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำ
1821401-2563การท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้อง - ระบบการจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับ สถานประกอบการที่พัก - ข้อกำหนด
1919650 เล่ม 1-2563การจัดการสารสนเทศและการแปลงสื่อระบบดิจิทัลเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารและวิศวกรรมโยธา รวมถึงแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) -การบริหารงานสารสนเทศโดยใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เล่ม 1 แนวคิดและหลักการ
2019650 เล่ม 2-2563การจัดการสารสนเทศและการแปลงสื่อระบบดิจิทัลเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร และวิศวกรรมโยธา รวมถึงแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) - การบริหารงานสารสนเทศโดยการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เล่ม 2 ช่วงการส่งมอบสินทรัพย์