คำขอการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)


ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 
 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ขอใบรับรองใหม่   ต่ออายุใบรับรองเดิม  
 
 

ที่ตั้งสถานที่ขอการรับรอง

 
 
 
 

ตำแหน่ง

เอกสารหลักฐาน

1. เอกสารหลักฐานแสดงตน
ใบอนุญาต/หนังสืออนุญาตประกอบกิจการประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ
คู่มือระบบการจัดการคุณภาพ (เอกสารที่แสดงระบบการจัดการของผู้ขอรับการรับรองตามข้อกำหนด มอก.เอส) ขนาดเกิน 10MB แนบ Link ที่ช่องด้านล่าง *
ระบุ Link สำหรับ Download
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มอก.9001 หรือ ISO 9001 หรือ ใบรับรองตามมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ หรือ ใบรับรอง HACCP หรือ ใบรับรอง GMP จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ

3. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์/บริการ

  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม