คำขอการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ


 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


ขอใบรับรองใหม่   ต่ออายุใบรับรองเดิม  
 


ที่ตั้งโรงงาน


 
 
 


เอกสารหลักฐาน1. เอกสารหลักฐานแสดงตน ได้แก่
ยังไม่ได้เลือกไฟล์ใด
ยังไม่ได้เลือกไฟล์ใด
ยังไม่ได้เลือกไฟล์ใด


2. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ** หากไม่มี สํานักงานจะดําเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจประเมิน ระบบคุณภาพของโรงงาน ตามภาคผนวก ก.

ยังไม่ได้เลือกไฟล์ใด
ยังไม่ได้เลือกไฟล์ใด
ยังไม่ได้เลือกไฟล์ใด


3. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์/บริการ (.pdf)
ยังไม่ได้เลือกไฟล์ใด

  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม